Paglakas ng dating kaalaman

The essays strip bare the oligarchic character of the Philippines which is only democratic in form but not in substance. ANG OLIGARKIYA SA PILIPINAS AT ANG ELEKSYON 2010 Isang napapanahong isyu sa kasalukuyan ang gaganaping pangkalahatang halalan (general elections) sa taong 2010.Ito ay isang mahalagang paksa sapagkat ang atensyon ng lahat ng panig at uri sa lipunang Pilipino ay nakatuon dito at sa pag-asang hatid nito.

paglakas ng dating kaalaman-45paglakas ng dating kaalaman-89

Ang lipunang Pilipino ay nahahati sa iba’t ibang uri na mahahati sa dalawang pangkalahatang grupo — ang uring mapagsamantala at ang uring pinagsasamantalahan.

Ang uring mapagsamantala na binubuo ng mga kapitalista, mga panginoong may lupa at burgesya-kumprador ang kumakatawan sa umiiral na sistema sa bansa.

Ang halalan ay bahagi ng pagpapangap ng oligarkiya na patunayan na ang demokrasya ay umiiral sa Pilipinas.

Simula’t sapol ang eleksyon ay isang kaganapang bukas lamang para sa mga mayayaman na mayroong sapat na pananalapi upang mangampanaya.

also glamorizes suicide, with decorated lockers, pep rallies, students taking selfies by Hannah’s locker, mysterious packages, audio taped travel hunts, and even flashback scenes that keep Hannah “alive” in the series,” Psychology Today reports in a review of the controversial series.

“Mental health shouldn’t be exploited or commercialized,” Reyes said.

Ang utang na loob (political debt) ng mga pulitiko sa kanilang mga tagasuportang mayayaman ay binabayawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng proteksyon sa mga interes nito.

Ang ganitong kalakaran ay nagpatuloy sa paglipas ng mahabang panahon at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan.

Ang Oligarkiya Ang Oligarkiya ay isang kalagayan o sistema ng pamamahala; ang paghahari ng iilang tao lamang sa isang lipunan ang pinakabatayang katangian ng nito.

Ang impluwensya at kapangyarihan ng Oligarkiya ay tumatagos sa pampulitika, pang-ekonomiya at pangkulturang aspeto ng isang lipunan.

Media plays a major role in educating the public about the reality of mental health and how it affects the lives of those who suffer from it.